1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

VERAKO s.r.o., M. R. Štefánika 3280, 075 01 Trebišov

IČO: 47567279;  DIČ: 2023953734;  IčDPH: SK2023953734;

www.verako.sk; E-mail: verako@verako.sk; Telefón: +421 905 644 754

(ďalej len: prevádzkovateľ“).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o fyzickej osobe.  Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol,  alebo ktoré získal na základe plnenia jeho objednávky. Prevádzkovateľ spracováva údaje identifikačné, kontaktné a ďalšie, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy.

3. Dôvod a účel spracovania osobných údajov

Dôvodom spracovania osobných údajov je podľa Zákona plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom,  podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, ďalej je to oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní marketingu (obchodné oznamy a pod.) podľa § 13 ods. 1 písm. f),
takisto platí aj v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), pre uzavretie a plnenie zmluvy.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5. Práva kupujúceho

Kupujúci má podľa Zákona právo:
– na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
– na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
– na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
– vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
– na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
– odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6. Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk (prihlasovacie meno, heslo, anti-vírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť). Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

7. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
S týmito podmienkami súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, predajca spracováva osobné údaje kupujúceho výlučne pre potreby objednávkového systému predajcu. Tieto uvedené údaje nie sú poskytované tretím stranám ani žiadnym iným spoločnostiam. Kupujúci je povinný uvádzať svoje údaje pravdivo na účely zjednania kúpy a predaja tovaru ako sú uvedené v objednávkovom formulári.

Pri objednaní tovaru a jeho následnom doručení dodávateľom, dobierkou alebo poštou budú základné údaje ako meno a adresa poskytnuté týmto dopravcom, za účelom dopravenia a dodania tovaru na uvedené miesto dodania kupujúcim.

V Trebišove 01. 02. 2022

Hlavné menu