Spoločnosť  VERAKO  s.r.o.  (ďalej  len  „predávajúci“), ktorá prevádzkuje internetový obchod www.verako.sk,  vydáva  tento  reklamačný poriadok,  ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv, a to v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Zodpovednosť za chyby (vady)

 1. V zmysle §619 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu  nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Všeobecná  záručná  doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ust. §620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu. V osobitných prípadoch môže byť záručná doba predĺžená samotným výrobcom.
 3. V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka), kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
 4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
  Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Záručné doby začínajú plynúť prevzatím veci kupujúcim.
 6. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
 7. Práva zo  zodpovednosti za vady veci,  pre ktoré platí  záručná doba,  zaniknú,  ak  sa neuplatnili v záručnej dobe.
 8. Ak  predávajúci  pri  zakúpení  tovaru  dá  kupujúcemu  dar,  na  tento  sa  nevzťahuje  zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

Reklamačné konanie

 1. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho a to osobne alebo telefonicky. Vždy však musí vypísať formulár REKLAMÁCIA a doručiť ho fyzicky na adresu spoločnosti alebo emailom na adresu: verako@verako.sk.
 2. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby a záručný list ak bol predávajúcim  vystavený.  V prípade  reklamácie tovaru  je  kupujúci  povinný,  ak  to  okolnosti umožňujú, predložiť poškodený tovar.
 3. Predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho  právach  podľa  všeobecného  predpisu  (§622  a 623  Občianskeho  zákonníka)  na  základe rozhodnutia  kupujúceho   určí   spôsob   vybavenia  reklamácie   –   vybavenie  reklamácie  ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 4. Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť ak bola reklamácia uplatnená počas 12 mesiacov od kúpy len na základe odborného posúdenia. Ak bola reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy, je predávajúci povinný pri zamietnutí reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.
 5. Predávajúci  je  povinný  pri  uplatnení  reklamácie  vydať  kupujúcemu  potvrdenie.  Predávajúci  je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru
 2. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 3. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie zodpovedá Spotrebiteľ.
 4. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Záručná doba

 1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim. Spoločnosť na svoje tovary poskytuje všeobecnú záručnú dobu stanovenú zákonom 24 mesiacov. V osobitných prípadoch môže byť záručná doba predĺžená samotným výrobcom.

Záverečné ustanovenia reklamácie:

 1. Žiadny zákonný predpis neukladá povinnosť uchovávať obaly od výrobkov, ani žiadny zákonný predpis neustanovuje povinnosť vrátiť reklamovaný výrobok v obale. Možnosť zaviazať spotrebiteľa k reklamovaniu   výrobku   v originálnom   obale   má      predávajúci   až   v rámci   záručnej   lehoty presahujúcej  rámec  zákona,  kedy  môže  niektoré  podmienky  sám  stanoviť.  Výrobok  môže spotrebiteľ reklamovať aj bez originálneho obalu.
 2. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v § 18 ods. 4 dáva predávajúcemu na vybavenie reklamácie lehotu v dĺžke najviac do 30 dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. To znamená, že predávajúci musí vymeniť chybný výrobok za iný, alebo vrátiť kupujúcemu peniaze.

Postup pri reklamácii

V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, ktorú sa rozhodne zákazník reklamovať je potrebné dodržať nasledovné body.
1. So zákazníkom je potrebné spísať reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach – jedno vyhotovenie predajca odovzdá zákazníkovi.
2. Reklamačný protokol musí obsahovať:

 • Dátum uplatnenia reklamácie
 • Meno a priezvisko zákazníka
 • Adresu zákazníka
 • Telefonický kontakt na zákazníka
 • Číslo dokladu so zakúpeným tovarom
 • Aký tovar je reklamovaný a v akom množstve
 • Jednoznačne formulovaný popis vady
 • Podpis obidvoch účastníkov – predajcu aj zákazníka

3. Zamestnanec, ktorý reklamáciu prevzal, je zodpovedný za to, aby jej vybavenie prebehlo v zmysle zákona a boli dodržané všetky stanovené postupy.

V Trebišove 01. 02. 2022

Hlavné menu