VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode www.verako.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.verako.sk je:

VERAKO s.r.o

M. R. Štefánika 3280, 075 01 Trebišov

IČO: 47567279

DIČ: 2023953734

IčDPH: SK2023953734

Kontakt: +421 905 644 754; +421 905 915 135; e-mail: verako@verako.sk

 1. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v internetovom obchode. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu, poplatok za dobierku a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky, a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Z uvedených cien predávajúci obchodníkom neposkytuje ďalšie zľavy. V prípade, že dôjde ku zvýšeniu základu predávajúceho (napr. kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, zmenného kurzu meny a pod.), je oprávnený dohodnuté ceny zvýšiť. V prípade, že došlo k platbe predom, čiastka sa započítava do kúpnej ceny. Záloha neprepadá v prospech predávajúceho, iba v prípade, že nedošlo k realizácii kontraktu vinou predávajúceho.

 1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru buď prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.  Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

 1. Zákaznícky účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 1. Platobné podmienky a fakturácia

Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, na dobierku, alebo bankovým prevodom vopred. K platbe za tovar pri zásielke dobierkou alebo kuriérskou službou je nutné pripočítať sumu 8 – 15 € v závislosti od hmotnosti tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Kupujúci zaplatí peňažné záväzky na účet Predávajúceho uvedený na faktúre.

Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas a oprávnenie v zmysle § 71 ods. 1. písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci vyúčtoval dodanie tovaru a poskytované služby na základe objednávok faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“).

Odoslaním objednávky, ktorej súčasťou sú tieto Podmienky, Predávajúci nadobúda oprávnenie vystavovať Kupujúcemu elektronickú faktúru za dodanie tovaru a poskytované služby. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že odoslaním Objednávky Kupujúcim už Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu posielať faktúry v papierovej forme, ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak. Kupujúcemu na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti bude zaslaná faktúra aj v papierovej podobe.

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. daňovým dokladom.

Predávajúci je povinný elektronickú faktúru doručovať Kupujúcemu formou elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol Predávajúcemu. a ktorá je uvedená v registračnom formulári Predávajúceho (ďalej len „e-mailová adresa“). Kupujúci a Predávajúci sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na Emailovú adresu Kupujúceho považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za dodanie tovaru a poskytnuté služby Kupujúcemu.

Ďalej Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že e-mailová adresa sa popri adrese sídla/miesta podnikania Kupujúceho, ktorá bola zadaná pri Objednávke resp. sídla/miesta podnikania Kupujúceho zverejneného v obchodnom, živnostenskom registri alebo inom verejnom zozname pokiaľ Kupujúci nie je zapísaný v obchodnom registri ani živnostenskom registri, považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle týchto Podmienok.

Kupujúci vyhlasuje, že má prístup k e-mailovej adrese.

Kupujúci ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na e-mailovú adresu v zmysle týchto Podmienok sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese Kupujúceho, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie účastníka.

Kupujúci je povinný vopred písomne oznámiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto Podmienok, najmä zmenu e-mailovej adresy.

V prípade pochybností sa elektronická faktúra, alebo akákoľvek písomnosť zaslaná v zmysle týchto Podmienok považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry alebo písomnosti Kupujúcemu Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená. V prípade, ak nebude možné doručiť elektronickú faktúru účastníkovi na jeho e-mailovú adresu je Predávajúci povinný doručiť Kupujúcemu faktúru v papierovej podobe.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu verako@verako.sk alebo písomne na adresu prevádzky dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky alebo faktúry, alebo variabilný symbol a dátum nákupu. V prípade tovaru Mechanické spájacie zariadenie (ťažné zariadenie) je povinný predložiť originál dokladu o kúpe tovaru („Typový list“), ktorý je zároveň aj záručný list.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, môže dodávateľ od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Tovar pri vrátení odporúčame zasielať poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste ku nám. Tovar zákazník neposiela späť na dobierku. Kúpna cena bude vrátená na bankový účet kupujúceho.

Je zakázané poškodzovať alebo meniť obchodné značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo pozmenený.

Objednaním tovaru z elektronického obchodu www.verako.sk vyjadruje objednávateľ súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V prípade, že tovar nebude v pôvodnom stave, spoločnosť VERAKO s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru alebo znížiť vrátenú kúpnu cenu a to najmä v prípade,  keď bude tovar nadmieru opotrebovaný alebo bude nutné vynaložiť neprimerané úsilie na jeho uvedenie do pôvodného stavu.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady-chyby tovaru podľa § 622 623 Občianskeho zákonníka:

 • 622
  (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  § 623
  (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  (2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Záruka

Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri dodaní. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a pod. sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade a potvrdí ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku, či z dôvodov kladenia neúmerných požiadaviek na tovar (napr. preťaženie, mechanické poškodenie a pod.). Kupujúci je povinný oboznámiť s podmienkami používania tovaru. Predávajúci nezodpovedá z škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý nebol výrobcom schválený (mechanické úpravy).

Celková výška náhrady škody v zmysle ustanovenia § 365 Obch. zákonníka sa dohodou účastníkov záväzkového vzťahu obmedzuje na škodu vzniknutú priamo na dodanom predmete.

V prípade tovaru mechanické spájacie zariadenie (ťažné zariadenie) všetky dodané diely predávajúcim musia byť pred montážou skontrolované vo vzťahu ku vhodnosti na zodpovedajúci typ vozidla. Ťažné zariadenia smú byť použité iba na daný typ vozidla, pre ktoré sú výrobcom určené. Technické zmeny, doplnky a vylúčenie ručenia za chyby tlače zostávajú vyhradené.

Už namontované ťažné zariadenia nie je možné vrátiť. Vrátenie tovaru je možné len po predchádzajúcej dohode a na základe spätného dodania na náklady kupujúceho (prepravné náklady). Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 10% z ceny tovaru.

 1. Právne riešenie sporov

Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

 1. Spracovanie údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

 1. Záverečné ustanovenia

Dodacia lehota bude kupujúcemu oznámená pri overovaní objednávky. Zvyčajne je termín dodávky od 2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky. Objednávka sa považuje za vybavenú dňom odovzdania tovaru dopravcovi.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Všeobecné informácie na správne používanie ťažného zariadenia

Pre používanie sú smerodajné údaje výrobcu vozidla popr. údaje o zaťažení prívesom a zvislom zaťažení, pričom nemôžu byť prekročené hodnoty ťažného zariadenia. Ťažné zariadenie je určené k ťahaniu prívesov, ktoré sú vybavené kĺbovými spojkami a k montáži guľových čapov povolených k montáži na ťažné zariadenie. Tiež je povolené použitie homologizovaných nosičov pripojiteľných na ťažnú guľu. Iné použitie je zakázané. Použitie musí odpovedať cestným predpisom.

Pri použití prívesu sa menia jazdné vlastnosti vozidla. Je potrebné brať ohľad na prevádzkový návod výrobcu vozidla. Výrobcom vozidla sériovo určené upevňovacie body sa musia dodržať. Montážny a prevádzkový návod odporúčame pripojiť k dokladom vozidla.

Montážne informácie:

 • Ťažné zariadenie je bezpečnostný diel a môže byť namontovaný len odborníkmi. Každá zmena popr. zmeny na ťažnom zariadení sú zakázané. Vedú vždy k strate platnosti prevádzkového povolenia.
 • Odstráňte izolačný ochranný náter (keď tam je) na karosérii vozidla v miestach styčných plôch ťažného zariadenia.
 • Očistite časti karosérie a vyvŕtané otvory ošetrite farbou proti korózii.
 • Pred začatím montáže univerzálnej elektroinštalácie overte v značkovom servise výrobcu Vášho vozidla, či montážou nedôjde k poškodeniu elektronických obvodov vozidla.

Prevádzkové informácie:

 • Všetky upevňovacie skrutky ťažného zariadenia dotiahnite predpísaným momentom a skontrolujte po cca 1000 km jazdy s prívesom.
 • Spojovacia guľa musí byť udržovaná čistá a namazaná plastickým mazivom.
 • Pri použití samosvorných stabilizátorov musí byť spojovacia guľa zbavená maziva.
 • Dodržujte informácie v príslušných prevádzkových návodoch.
 • Akonáhle bude dosiahnutý na niektorom mieste priemer spojovacej gule rovný alebo menší ako 49,0 mm nesmie byť ťažné zariadenie z bezpečnostných dôvodov ďalej používané.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár Vrátenie tovaru, Reklamačný formulár .

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 02. 2022.

Hlavné menu