Pri prihlásení je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:
 • osvedčenie o evidencii časť II
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite)
 • správny poplatok
 • SAMOTNÝ PRÍVES NIE JE POTREBNÉ PRISTAVIŤ !!!

Hlavné menu